Lupa_maaraykset

Valkolan Jahti ry ampumarata

 

VIRANOMAISEN RATKAISU (27.8.2009)

Laukaan kunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunta myöntää ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Valkolan Jahti ry:lle Laukaan kunnan Valkolan kylässä ulkona sijaitsevalle ampumaradalle.

 

Lupamääräykset

Aukiolo

 1. Ampuminen kivääri- ja haulikkoradoilla on sallittu 1.5.- 31.10 tiistaisin ja torstaisin klo 16–20, lauantaisin klo 12–18 ja sunnuntaisin klo 12-20. Muina kuin sallittuna aikana ampumarata-alue on pidettävä suljettuna.

 

 1. Radan käyttö käyttö on kielletty kaikkina juhlapyhinä

 

 1. Ampumaradan aukioloajat tulee olla selkeästi esillä radalle tultaessa.

Radan käyttö

 1. Ampumaradan poikkeuksellisesta käytöstä on ilmoitettava Laukaan kunnan ympäristöviranomaiselle vähintään viikkoa ennen tapahtumaa.

 

 1. Ampumaradan käytöstä on pidettävä kirjaa, jossa selviää eri asetyypeittäin radan käyttäjien ja ammuttujen laukausten määrä kuukausittain. Myös kivääriradan penkan seulonnasta tulee pitää kirjaa. Ampumaradan kirjanpito toimitetaan pyydettäessä Laukaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

 1. Ampumarata on oltava aidattuna kauttaaltaan ja siihen on ripustettava riittävä määrä varoitustauluja varustettuna: ”Ampumarata”. Aita on pidettävä hyvässä kunnossa.

 

 1. Ammuntojen ajaksi nostetaan portin luo korkeaan salkoon punainen lippu.

 

 1. Ampumaradalle johtavalle tiellä tulee olla lukittava puomi, johon avaimen voi lunastaa vain seuran jäsen.

 

Jätehuolto

 1. Pakkauksista syntyvälle pahvijätteelle tulee olla oma keräysastiansa ja jäte tulee toimittaa asianmukaiseen keräykseen. Muu pakkausjäte sekä maahan kertyvät hylsyt ja kiekon kappaleet tulee kerätä talteen kerran vuodessa ja toimittaa hyväksyttyyn jätteiden vastaanotto- tai käsittelypaikkaan. Mikäli radalla siirrytään käyttämään ainoastaan ns. biokiekkoja tai ympäristöystävällisiä kiekkoja, ja vanhat kiekonkappaleet on kerätty pois, ei kiekonpaloja tarvitse enää kerätä. Kivääriradalla syntyville hylsyille tulee olla metallinkeräysastia, ja jäte tulee toimittaa kierrätykseen. Keräilyastioihin tulee merkitä selkeästi mille jätteelle kukin astia on tarkoitettu.

 

 1. Ampumarata-alueen jätehuollossa on noudatettava Laukaan kunnan jätehuoltomääräyksiä sekä jätelakia. Syntyvän jätteen määrää on pyrittävä vähentämään ja syntyvät jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja säilytettävä lajiteltuina. Ongelmajätteet on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jolla on lupa kyseisen ongelmajätteen vastaanottoon ja käsittelyyn.

 

 

 1. Yleisestä siisteydestä alueella on pidettävä huolta ja toiminnasta ei saa aiheutua ympäristöön epäsiisteyttä, maiseman rumentumista tai viihtyisyyden vähentymistä, ampumaradalla ei saa polttaa, eikä sinne saa haudata jätettä.

 

 1. Kivääriradat tulee varustaa luodinkerääjillä, joihin kerääntyvä lyijy kerätään talteen ja kierrätetään tai vaihtoehtoisesti luodit tulee seuloa penkasta 5 vuoden välein. Seulonnasta on hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 

 1. Seuraavan kerran kun ampumarataa ja sen rakenteita kunnostetaan tai korjaillaan, tulee kivääriradan taustavalli mahdollisuuksien mukaan seuloa luodeista. Jäte tulee toimittaa asianmukaiseen jätteen vastaanottopisteeseen. Maavallien korottamiseen ja rakentamiseen, sekä alueen maapinnan muotoiluun saa käyttää vain puhtaita maa-aineksia. Nykyään alueella olevia maa-alueita ei saa peittää puhtailla maa-aineksilla tai alueelle rakennettavilla uusilla rakennuksilla/rakennelmilla.

 

 1. Haulikkoradalla tulee ammunnassa ensisijaisesti käyttää teräshauleja. Vuoteen 2014 mennessä vähintään 50 % käytetyistä hauleista tulee olla teräshauleja.

 

 1. Radalla käytettävien kemikaalien varastoinnissa tulee noudattaa varovaisuutta. Polttoaineen tai öljyjen joutuminen maaperään tulee ennalta ehkäistä. Radalle tulee varata tarvikkeita mahdollisen onnettomuuden varalle, jotta vahinko voidaan torjua mahdollisimman nopeasti.

 

Melu

 1. Toiminnassa aiheutuva melu lähimmissä häiriintyvissä loma-asutukseen käytettävissä kohteissa tai luonnonsuojelualueella ei saa ylittää 60 dB Almax eikä muilla asumiseen käytettävillä kohteilla 65 dB Mikäli on syytä epäillä että toiminnassa aiheutuu sallittua suurempaa melua, tulee tehdä melumittauksia.

 

Tarkkailu ja raportointi

 1. Toiminnan harjoittajien on valvottava, että ampumarataa käytetään ainoastaan lupamääräyksissä sallittuina aikoina ja että radan käyttäjät noudattavat myönnettävässä ympäristöluvassa annettuja määräyksiä.

 

 1. Toiminnan harjoittajien on nimettävä ampumaradalle vastaava hoitaja, joka huolehtii ympäristöluvan määräysten täyttämisestä. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 31.9.2009 mennessä. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot tulee olla näkyvillä rata-alueella.

 

 1. Toiminnanharjoittajien on välittömästi ilmoitettava toiminnassa tapahtuvista oleellisista muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta Laukaa kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle. Toiminnan olennaiseen muutokseen tulee hakea ympäristölupa.

 

 1. Valkolan Jahti ry on velvollinen tiedottamaan ympäristöluvan määräyksistä ampumaradan käyttäjille. Laukaan ympäristöviranomainen voi tarvittaessa antaa lisämääräyksiä ympäristöluvan määräysten täyttämiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi.

 

 1. Mikäli toiminta radalla loppuu tulee toiminnanharjoittajan hyvissä ajoin ennen lopettamista aloittaa selvitykset radan mahdollisesti pilaantuneen maaperän kunnostamiseksi. Selvityksessä tulee olla yhteydessä alueen ympäristökeskukseen sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen.